Dijital Radyo Yayıncıları ve Eğitim Derneği

RAYED Tüzüğü

DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

Dernek Adı, Merkezi, Kuruluş Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı ve Kurucuları:
DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ’dir. Dernek merkezi İstanbul’dur. Dernek merkezi Yönetim Kurulu kararıyla il hudutları içerisinde herhangi bir yere nakledilebilir. Yurt içinde ve Yurt dışında Şube açabilir.
Dernek Amaç ve Hedefleri:
Madde 1: 
Radyoculuk sektöründe Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve radyocuların toplumdaki saygınlığını artırmak, binaenaleyh söz konusu sektörün çatısı altında, toplumun her bireyine radyo ve radyoculuk kültürünü ve eğitim boyutunda yetiştirmeye ve ulaştırmaya çalışmak
-Dijital Radyo Yayıncıları Eğitim Derneği içinde barındırdığı Radyo Sürpriz ve Radyo Duman ismi ile içinde bulundurduğu dijital platform radyo ile Katılımcı kişilere ve üyelerine Teorik ve uygulamalı eğitim vererek bu kişileri radyoculuğa kazandırmayı hedeflemek.
– Radyocuların, kurulan işbu Dernek çatısı altında kaynaşmasını, birlik ve beraberlik içerisinde bulunmasını ve birbirinden faydalanarak, kendi içinde veya dışarıdan destekli sosyal, kültürel, mesleki vb. eğitimlerle her bir üyesini donanımlı hâle getirmek ve katılımcı belgesi vermek.
-Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ayrıca diğer kamu kurumlarının ve özel kurumların düzenleyeceği, büyük veya küçük her türlü etkinlikte daha çok yer almak, vizyon ve misyonu daha çok kitleye ulaştırabilmek adına bu kurumların çalışmalarında aktif rol oynamak ve söz sahibi olmak adına adımlar atmak.
– Siyasi bağlantıları kuvvetlendirmek, Türkiye’deki her siyasi partiye hassasiyetle eşit mesafede durmak, partilerle bu hususlar çatısı altında sağlam temelli temaslar kurabilmek.
-Ülke gündemine düşen, toplum hassasiyet ve vicdanına tesir eden, binaenaleyh topluma aktif veya pasif olarak etkisi vuku bulan  tüm meselelerle ilgili kamuoyuna demeç vermek.
-Yukarıda sayılan kamu ve özel kurumlarla sürekli temas hâlinde olmak, kamuya fayda getirecek projelerde gerek bu kurumlara yardımcı olmak gerekse bu kurumlarla birlikte organizasyonlar icra edebilmek için projeler üretip, görüş alışverişinde bulunmak.
-Herhangi bir sebeple kendi kurumu veya farklı bir kurum tarafından haksız fiile maruz bırakılan üye radyocunun her anlamda yanında olduğunu hissettirmek. Üye yayıncıların radyo programları, DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ’nin resmi web sitesi, sosyal medya hesapları ve gerekli görüldüğünde ulusal basına demeç vermekle birlikte bu haksız fiile illiyet bağı doğan hak kaybının ve sorunun gerekli mercilere iletilmesini sağlamak ve konunun çözüme kadar takipçisi olmak, üye radyocunun kendisini kesinlikle yalnız hissetmemesini, DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ’nin yönetimiyle ve tüm üyeleriyle kendisinin yanında olduğunu her zaman hissettirmek.
– Müzik şirketleriyle görüşmeler sağlayarak yeni albümlerin tarafımıza ulaşmasını sağlamak, bu albümlerle alakalı olarak üye radyocularımızla istişare ederek albümün promosyonunu DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ olarak meydana getirebilmek. Bu şirketlere yeni yapımlar önerebilmek, proje üretmek ve sunmak.
-Her yıl geleneksel hale getirilecek, dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlam temellerle kaynaşmayı fazlasıyla sağlayacak, üyelerin tek başına ve ailelerinin de katılacağı organizasyonlar (konser, piknik, konferans, gezi, kültür ve sanat faaliyetleri) düzenlemek.
-DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ olarak radyo, radyocu ve müzik adına daha çok kişiye ulaşmak, DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ’nin tanınmasını sağlamak için yarışma ve organizasyonlar düzenlemek.
-DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, özgün sosyal sorumluluk projeleri de üreterek hayata geçirmek, sosyal sorumluluk projelerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare hâlinde olup projelerin ifası ve üretimi için aktif rol oynamak ve işbu projeleri hayata geçirmek.
-DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ olarak önemli etkinlik, konser ve organizasyonlara destek vererek; Dernek ismini ve logosunu afiş, sosyal medya ve haberlerde kullanılmasını sağlamak.
-DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ olarak tarafımızca ifa edilecek olan tüm organizasyonlardan elde edilecek geliri Derneğimizin giderlerini, organizasyon giderlerinin belirli bir kısmını karşılamak ve ihtiyaç dâhilinde üyelerimizin yararına kullanmak.
-DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ olarak kurumsal firmalarla yapacağımız işbirlikleriyle  hem daha çok etkinlikte yer almak hem de düzenleyeceğimiz etkinliklere maddi destek sağlayarak kalan bedeli sosyal sorumluluk projeleri, Dernek ve üyeler yararına kullanmak.
 
Dernek Faaliyet Alanı:
Madde 2: Dijital Radyo Yayıncıları Eğitim DERNEĞİ, alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
        
Dernek Kurucu Üyeleri:
Madde 3: Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, aşağıdadır.
Başkan
Ömer YALÇINKAYA
Başkan Yardımcısı & Vekili
Fatih TURUL
Genel Sekreter
Orçun ŞEN
Temsilcilikler Sorumlusu
Tamer TÜRKER
Kültür-Sanat ve Sosyal İşler Sorumlusu
Cengiz UÇAK
Mali İşler Sorumlusu
Hakkı KAVGAOĞLU
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
Madde 4:Dernekun  amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan RTÜK mevzuatına göre ulusal, yerel, bölgesel ve dijital alanda yayın yapan her tüzel kişi, radyoculuk sektöründe çalışmış olan ve yeni başlayan gerçek kişiler Derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen şartları taşımayanlar Derneğe üye olamaz. Yabancı tüzel kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren bir tüzel kişilikleri olması yabancı gerçek kişilerin ise en az 2 yıldır radyoculuk sektöründe çalışmış olması gerekli olup Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin yukarıdaki şartlara sahip olmaları kaydıyla Derneğe üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek, RTÜK mevzuatına göre, Ulusal-yayın yapma hakkına sahip Radyo Tüzel kişiliklerini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Yayın Koordinatörü gibi üst düzey yöneticiler görevlendirilir. Dernek her bir tüzel kişiliğin yalnızca bir üyeliği olabilir.
1 (bir) veya birden fazla radyonun %50 veya daha üstünde payına sahip olan Tüzel kişi her bir radyo adına üyelik başvurusu yapabilirler. Bu türde yapılar grup şirketi sayılırlar ve Yönetim Kurulu asıl üyeliğine 1 (bir) yedek üyeliğine de 1 (bir) temsilci gönderebilirler.
Üye olabilmek için yazı ile Yönetim Kurulu’na başvurmak gereklidir.
Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve alınan karar en kısa zamanda yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Dernek asıl üyeleri, Dernek kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  
Üyelikten Çıkma:
Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Dernekte olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
  
Üyelikten Çıkarılma:
Madde 6: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Aynı yıl içerisinde üst üste iki aylık aidatını ödemeyen üye,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu tarafından üyeye ihtarname gönderilir, üye ihtarnameye uymadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Çıkarılma kararından sonra Dernek tarafından çıkarılan üyeye 15 gün içerisinde yazılı olarak çıkarıldığı bildirilir.
Üyelikten çıkarılma, üyenin Dernek olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelerin Hakları:
Madde 7: Her üyenin;
1-Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
2-Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
3-Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği  kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 
Üyelerin Yükümlülükleri:
Madde 8: Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
1-Ödenti Verme Borcu: Üyeler giriş aidatı ve yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Tüzel kişi üyeler ile gerçek kişi üyelerin giriş aidatları ve yıllık aidatları birbirinden farklı düzenlenebilir. Üyelerin giriş aidatı ve yıllık aidatları yönetim kurulu tarafından belirlenir.
2-Diğer yükümlülükler: Üyeler, Dernek  tüzüğüne uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Dernek amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 
Dernek Organları:
Madde 9: Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.
 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu’dur.
Ayrıca aşağıdaki organlar da
1-Yürütme Kurulu
2-Disiplin Kurulu, gerek duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu kararı ile tesis edilir
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:
Madde 10: Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul:
 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkra da belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
 Toplantı Usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Dernek feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündem de yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; her tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oyunu kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
Toplantıda Görüşülecek Konular
Madde 11: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Madde 12: Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oyladır. Açık oylamada, Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 13:  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
 • Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Dernek uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Dernek fesih edilmesi,
 • Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri: 
Madde 14: Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (Beş) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Bu tüzüğün 7. Maddesinde tanımlanan Grup şirketleri Yönetim Kurulu’na, gruplarını temsilen ancak 1 temsilci aday gösterebilirler. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan yardımcısı (ihtiyaç olması halinde Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda 2 (iki) başkan yardımcısı), sayman ve üyeleri belirler.
 
 Yönetim Kurulu Genel Sekreteri dışarıdan atayabilir.
Yönetim Kurulu, her ay toplanır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.  Yönetim Kurulu Üye tamsayısının yarısından fazlasının (asgari 4 üye) hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ancak aşağıda belirtilen nitelikli konularda Yönetim Kurulu’nun karar alması için asgari 7 Üyenin olumlu oy vermesi gereklidir.
 1. Komitelerin kurulması, Komite üyelerinin seçimi,
 2. Bağımsız Denetçilerin belirlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi,
 3. Araştırma şirketlerinin seçimi ile seçim şartları veya ihale şartlarının belirlenmesi ile seçilen araştırma şirketi ile sözleşme yapılması kararı alınması ve imzalanacak sözleşmenin onaylanması, anılan sözleşmenin değiştirilmesi hakkında kararlar veya sözleşmenin fesih edilmesi hakkında kararlar,
 4. Üyelerden veya dışarıdan bir Genel Sekreterin belirlenmesi, Genel Sekretere verilecek görev, imza yetkisinin sınırı ve yetkilerinin belirlenmesinin onaylanması,
 5. Derneğin iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlere amacı doğrultusunda hissedar sıfatıyla ortak olmak hakkında Yönetim Kurulu kararları,
 6. Dernek Genel Kurulu’nun Yönetim Kurulu’na kanunen vereceği yetkilerin olması şartı ile taşınmaz mal alımı-satımı ve taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi ile ilgili konulara dair Yönetim Kurulu kararlarında, (Genel Kurul şayet yetki vermemiş ise Yönetim kurulu anılan konularda ise kesinlikle bir karar alamayacaktır),
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Özürsüz veya mazeretsiz olarak kendisine yapılan bildirime rağmen üst üste 3 toplantıda bulunmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu konudaki kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda Dernek işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 12. Genel Kurulun verdiği yetki ile Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 13. Dernek şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 14. Gerekli görülen yerlerde şube açılmasını sağlamak.
 Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:
Madde 15: Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetim Kurulu; Dernek, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Bunun için;
 1. Dernek defterlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve tespit edilmiş evraka dayanıp tetkik eder, kararlarını salt çoğunlukla verir.
 2. Yıllık idare ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
 3. Genel Kurul’un veya Yönetim Kurulu’nun havale edeceği soruşturma ve incelemeyi yapar, neticesini bir raporla bildirir.
 4. Gerekli gördüğü hallerde, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir.
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.
 
Yürütme Kurulu Kuruluş ve Görevleri
Madde 16: Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden veya üyeler dışında Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği kişilerden oluşur. Yürütme Kurulu’nun görevi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun karar ve direktiflerini yerine getirmektir. Bu kurul Yönetim Kurulu’nun denetiminde çalışır. Yönetim Kurul’u gerekli gördüğünde Yürütme Kurul’u üyelerini değiştirebilir. Yürütme Kurul’u bir karar organı değil bir icra organıdır. Yürütme Kurul’u üyelerinin sayısını ve çalışma biçimlerini Yönetim Kurulu belirler.
 
Disiplin Kurulu’nun Kuruluş ve Görevleri
Madde 17: Disiplin Kurulu’nun 3 (üç) asil ve 1( bir) yedek üyesi Genel Kurulca bir yıl için seçilir. Disiplin Kurulu görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esaslar ve usullere göre yapar ve sonuçlarını Yönetim Kurulunca bildirir.
Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Başkanın her ne sebeple olursa olsun görevinden ayrılması halinde, yedekten çağrılacaklarla birlikte kendi aralarından yeniden bir başkan seçerler.
İşbu madde Disiplin Kurulunun kurulması halinde yürürlüğe girecektir.
 
Disiplin Kurulu’na Verilmeyi Gerektiren Durumlar
Madde 18: Yönetim Kurulu’nun kararlarına aykırı davrananlar, yetkilerini kötüye kullananlar, aidatlarını ödemeyenler Disiplin Kurulu’na verilirler. İşbu madde Disiplin Kurulunun kurulması halinde yürürlüğe girecektir.
 
Cezalar
Madde 19: Yönetim Kurul’u tarafından suçun niteliğine ve derecesine göre:
 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Üyelikten çıkarma cezaları verilir.
 Yöntem
Madde 20: a) Yönetim Kurulu 26. maddede yazılı iş ve davranışlarda bulunan üyeler ile Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ve üyelerini ve denetçilerini dahi Disiplin Kuruluna sevk edebilir. Disiplin Kurulu’na verilen kimse Disiplin Kurulu üyesi ise o şahıs geçici olarak çekilmiş sayılır ve yedeklerden sırada olanlar alınır. Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna verdiği üye, başkan veya kurulları geçici olarak görevden alabilir.
 1. b) Disiplin Kurulu alacağı kararı ilgiliye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Cezalı, bildiriyi aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde karara itiraz etmek hakkına sahiptir. Bu itiraz ilk yapılacak Genel Kurulda karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır.
 2. c) Disiplin Kurulu kararına itiraz edenler hakkında Genel Kurulun bozma kararı alması durumunda, ilgililer Disiplin Kurulu kararıyla Genel Kurul arasında geçen süre içinde hiçbir hak isteğinde bulunamazlar.
 3. d) Hiçbir kimsenin yazılı savunması alınmadan hakkında çıkarma kararı verilemez. Ancak Disiplin Kurulunun çağrısına gelmeyenler, ifade vermekten kaçınanlar hakkında arkasından çıkarma kararı alınabilir. O kimse hakkında arkasından çıkarılma kararı alınmadan önce üyelikten ayrılmış olsa da Yönetim Kurulunun kararı geçerlidir.
Üyelikten çıkarılma halleri ve usulü tüzüğün 9. Maddesinde düzenlenmiş olup İşbu madde Disiplin Kurulunun kurulması halinde yürürlüğe girecektir.
 
Diğer Organlar
Madde 21: Dernek’te Yönetim Kurulu kararıyla üyelerden veya üyeler dışında atanabilecek kişilerden organlar da kurulabilir; Bu organların çalışma biçimini, üye sayısını, Yönetim Kurulu belirler. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 
 
 
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 22: Genel Kurul’da yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurul’ları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgâhları ve seçildikleri görevleri gösteren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve diğer evraklarla birlikte Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
 
Genel Sekreterin Tayini, Görev ve Yetkileri
Madde 23: Yönetim Kurulu, üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Genel Sekreterin asli görevi, Dernek faaliyetlerini Tüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmektir. Yönetim Kurulu adına yürüteceği başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
 1. a) Her türlü yazışmaları idare eder, işlem ve yazışmaların düzgün yürütülmesini sağlar.
 2. b) Bu tüzüğün uygulama şeklini gösteren İç Yönetmeliği ve gerekli gördüğü diğer yönetmelikleri, personel kadrolarını, çalışma programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 3. c) Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki ve sorumluluk altında, Dernek resmi ve özel kuruluşlarda üçüncü kişiler nezdinde temsil eder.
 4. d) Görüşülmesi ve karara bağlanması gereken konuları tespit ile Yönetim Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemi hazırlar.
 5. e) Dernek adına Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen görüşmelere katılır.
 6. f)Dernek karar defterlerinin düzgün tutulmasını ve takibini sağlar.
Genel Sekreter, yukarıdaki faaliyetlerinden dolayı imza yetkisini haiz olup Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Sekreter, Dernek  organlarının bütün toplantılarına katılır, ancak dışarıdan atanmış ise veya toplantısına katıldığı kurulun üyesi değilse oy kullanamaz.
Genel sekreter, görevleri ve idaresinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 
Temsil ve İlzam Yetkisi
Madde 24: Dernek, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri temsil eder. Her Genel Kurulu takiben Yönetim Kurulu düzenleyici bir sirkülerle Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Sekreterin imza yetkilerini belirler.
  
 Dernek Gelir Kaynakları
Madde 25: Dernek gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 • Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak ve aylık olarak da her ay aidat alınır. Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Ayrıca eğitim verilen öğrencilerin eğitim masrafları ve ders ücretleri yönetim tarafından belirlenerek katılımcı tarafından karşılanır.
Şube ödentisi: Dernek genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si 6 ayda bir genel merkeze gönderilir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğin yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Dernek, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Radyo programcılığı eğitim çalışması ile ilgili gelen katılımcılardan elde edilen kazançlar.
 • Diğer gelirler.
 Dernek Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:
Madde 26: 
A-Defter tutma esasları;
Dernek, bilanço hesabı esasına göre defter tutulur.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
B-Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernek Tüzüğünde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
C-Tutulacak Defterler:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur;
 1. İşletme hesabı esasında defter tutulacak ise, defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
D-Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
E-Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
Dernek Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 27:
A-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Dernekte yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
 
B-Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
C-Yetki Belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı’nca, On beş gün içerisinde genel kurulda ilan edilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernek Tüzüğü’nün ilgili hükümlerine ve ilgili hüküm bulunamadığı takdirde genel kurul kararına  göre hareket edilir.
 
D-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi:
Madde 28: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannamesi Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından onaylanır ve genel kurula sunulur.
 
Bildirim Yükümlülüğü:
Madde 29: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurul’ları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;
1-Divan Başkanı, Başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.
 
Taşınmazların Bildirilmesi:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin, Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerin Bildirilmesi:
Dernek yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik belirtilen Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Dernek İç Denetimi:
Madde 30: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Dernek denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 Dernek Borçlanma Usulleri:
Madde 31: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kasasında yeteri kadar parası bulunmadığı takdirde Genel Kurulca tespit edilen miktar kadar borçlanma yapabilir.
 Dernek Şubelerinin Kuruluşu
Madde 32: Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 33: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek  amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.
 
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 34: Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, 5  (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, Denetim Kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.
 
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 35: Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan Genel Kurulu, 1(bir) yılda bir, şubat ayı içeresinde, şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez Genel Kurulu’nda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez Genel Kurulu’na en son şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Genel merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 
Temsilcilik Açma
Madde 36: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
Madde 37:  Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurul’ları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Dernek Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Madde 38: Genel Kurul, her zaman Dernek feshine karar verebilir.
Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri:
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Dernek para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Dernek hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Dernek alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Dernek para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Dernek defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği:
Madde 39: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve uygun hüküm bulunamaması durumunda örf adet kuralları uygulanacaktır.

Bu tüzük 39 (Otuz dokuz) maddeden ibarettir.
 
DİJİTAL RADYO YAYINCILARI EĞİTİM DERNEĞİ
İLETİŞİM & ULAŞIM BİLGİLERİ
Halkalı Merkez Mah. Mahmutbey Cad. No / 12 Ofis / 22
Şahinler İş Merkezi  KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
İletişim Hattı: 0543 973 73 43
E-Mail: info@rayed.org

RAYED
64x64

RAYED Nedir?

Devamı...
64x64

Yönetim Kurulu Üyeleri

Devamı...
64x64

RAYED Tüzüğü

Devamı...
64x64

Basında RAYED

Devamı...

Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

Videolar